Nhà kiến trúc truyền thống của ba miền bắc trung nam (nghệ nhân Đỗ Đức Thọ đã làm cách đây 20 năm). Đông Anh - Hà Nội

IMG_1915.jpg IMG_1916.jpg IMG_1917.jpg IMG_1918.jpg IMG_1919.jpg IMG_1920.jpg IMG_1922.jpg IMG_1923.jpg IMG_1924.jpg IMG_2005.jpg