Nhà thờ họ Lê 3 gian Mai Lĩnh - quận Hà Đông - Hà Nội

IMG_0905.jpg IMG_0976.jpg IMG_0977.jpg IMG_0980.jpg IMG_0982.jpg IMG_0983.jpg IMG_0984.jpg